KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
EkoEnergia Polska Spółka z o. o.
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach EkoEnergia  Polska  Spółka z o. o. z siedzibą
25 – 663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 (dalej: „Administrator”).  Administrator informuje, że:
 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach EkoEnergia Polska Spółka z o. o.
oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych; 
 
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); 
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w EkoEnergia Polska Spółka z o. o. i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w EkoEnergia Polska Spółka z o. o., nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w EkoEnergia Polska Spółka z o. o.. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w EkoEnergia Polska Spółka z o. o. wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody; 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa; 
 
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą; 
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach EkoEnergia Polska Spółka z o. o.. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w EkoEnergia Polska Spółka z o. o. oraz dokonywanie transakcji w ramach EkoEnergia Polska Spółka z o. o.; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach EkoEnergia Polska Spółka z o. o.,
 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

?
EkoEnergia Polska 2019

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania