Tytuł projektu:

 

"Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ", nr: RPSW.01.02.00-26-0023/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" Osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia na lata 2014-2020

 

Krótki opis projektu

 

W ramach projektu utworzone zostanie zaplecze badawczo - rozwojowe w ramach którego wybudowana zostanie budynek z halą oraz utworzone i opomiarowane zostaną stanowiska badawcze. Stanowiska te będą skomunikowane ze stanowiskami komputerowymi, które na bieżąco będą prowadzić analizę mierzonych parametrów. Planowana infrastruktura będzie przeznaczona do szukania najlepszych rozwiązań montażowo - produktowych dotyczących instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki : wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 3 etaty, liczba wspartych laboratoriów badawczych 1 szt. , liczba  przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 1 szt., liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.,liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 szt., inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 6 457 611,11 zł, liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej 1 szt., liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej 1 szt.

 

Cel projektu:

 

Utworzenie stanowisk badawczych umożliwiających przeprowadzenie badań i analiz pracy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wartość ogółem: 10 824 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 7 938 888,89 zł
Wkład UE: 4 366 388,89 zł
Wkład własny: 6 457 611,11 zł

Zadzwoń: 500 010 119
?

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania