EkoEnergia Polska Spółka z o.o. realizuje projekty

Wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w celu wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ", nr: RPSW.01.02.00-26-0023/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 "Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości" Osi I "Innowacje i nauka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia na lata 2014-2020

Zadzwoń: 500 010 119
?

Zadbaj o oddech dla Twojej Rodziny

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE- działania ograniczające emisję zanieczyszczeń wspierane ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW, uruchamia w Kielcach od dnia 16.09.2018r Krajowy Pakiet „Czyste Powietrze".

Dofinansowania